Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie OOŚ oraz o zebranych dowodach w sparawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- przebudowa dróg gminnych


                                                                       Lubień Kujawski dn, 17.07.2014 r.
INW.6220.4.2014
 
Obwieszczenie   

Zgodnie z art. 10 § 1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235)
 
zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu dowodów w sprawie, na wniosek z dnia 21.05.2014 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, 87-840 Lubień Kujawski dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie  gminy Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości   na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca inwestycji w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                       mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (17 lipca 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (21 lipca 2014, 09:34:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559