Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-rozbudowa OSP w Krzewiu


Lubień Kujawski dnia 24.06.2014 r.
INW.6733.3.2014                                                                                                                         
 
 
 
Obwieszczenie
        o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16.06.2014 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu na działce nr ewid. 25/2, obręb Krzewie I, gm. Lubień Kujawski. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna sołectwa Krzewie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 

                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                       mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (24 czerwca 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (26 czerwca 2014, 09:12:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507