Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 17.06.2014 r.
 
INW.6220.3.2014
 
 
Obwieszczenie   
 
            Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) informuję, że w dniu 17.06.2014r.  z wniosku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, została wydana decyzja znak INW.6220.3.2014 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji pompy ciepła w odbudowywanym dworze w Kłóbce na działce oznaczonej geodezyjnym  nr ewid. 161/1 obręb Kłóbka, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                                                                           Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                           mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (17 czerwca 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 czerwca 2014, 11:19:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 620