Obwieszczenie o wydaniu postanowień- budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Siemiony obręb Beszyn.


 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 25.04.2014 r.
INW.6733.1.2014    
                  
Zawiadomienie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267),
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
-  Starostę Włocławskiego- znak GGN.6123.188.2014 z dnia 11.04.2014 r.
-  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0319/2014 z dnia 16.04.2014 r.
-  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy- postanowienie z dnia 18.04.2014 r. znak GDDKiA-O/BY-Z3-sn-073-398/14
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 219/13, 205/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/3 w miejscowości Siemiony, obręb geodezyjny Beszyn, gm. Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Beszyn.
Zgodnie z art. 49 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


                                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                  mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (25 kwietnia 2014, 09:30:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546