Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa elektrowni wiatrowej w m. Wąwał


                                                                       Lubień Kujawski dnia, 11.04.2014 r.
INW.6220.13.2013
 
 
 
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) zawiadamiam, że w dniu 10.04.2014 r. z wniosku ELEKTRO-GAW s.c. z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia kablowa SN 15 kV, stacja transformatorowa) zlokalizowanej na działce nr ewid. 62/2 w obrębie Wąwał, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego      w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.                          
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji -na tablicy ogłoszeń sołectwa Świerna (tablica ogłoszeń dla miejscowości Wąwał i Świerna).
 
                                                                     Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                     mgr inż. Paweł Wikorski
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (11 kwietnia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (11 kwietnia 2014, 11:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623