Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/10/2006

 

Lubień Kujawski 10.08.2006r.
UM-7624/ 10/2006
 
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 42oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
 
Po rozpatrzeniu wniosku z Urzędu z dnia 05.06.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Modlibórz dz. Nr 125/3, 125/4, 2, 4, 6, 55, 58.
 
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
1.      Rodzaj przedsięwzięcia: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Modlibórz” dz. Nr 125/3, 125/4, 2, 4, 6, 55, 58. o długości do 1000 m  i średnicy Φ90 mm, oraz przyłącza  wodociągowe z rur PE Φ 40 mm o długości 600 m.
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Modlibórz na działkach  o numerach ewidencyjnych 125/3, 125/4, 2, 4, 6, 55, 58.
 
 
II.                Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
1.      Inwestycje należy projektować i budować zapewniając:
-         spełnienie wymagań dotyczących poszanowania  występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich
-         warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie
-         możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego
-         przyjęcie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
        
2.Przy budowie przedmiotowej drogi dojazdowej należy na stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
 
2.      Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł własności.
 
Uzasadnienie
 
1.Wnioskiem z dnia 05.06.2006r. z Urzędu wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Modlibórz dz. Nr 125/3, 125/4, 2, 4, 6, 55, 58.
 
 
2.Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym miejscu – Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubieniu Kujawskim.
 
 
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do potrzeby sporządzania  raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633/50/2006r z dnia 26.06.2006r.
 Stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie NNZ-42-11-22/3393/2006r. z dnia 30.06.2006r.
 
stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 10.07.2006r.
PPIS – dnia 01.07.2006r.
 
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływanie na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 10.07.2006r. organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w 18.07.2006r. ÓSB-13/2006r.
 
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski (tablica ogłoszeń).
 
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą
Powiatu postanowieniem z dnia  18.07.2006r. PPIS postanowieniem z dnia  01.08.2006r.NNZ-42-11-27/4081/2006r.
 
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty –
Dnia 26.07.2006r. postanowienie PPIS – dnia 08.08.2006r.
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III,
 
 
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy o Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:

 a/a  
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (11 sierpnia 2006, 14:04:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100