Obwieszczenie-wodociąg Beszyn


Lubień Kujawski dnia 17.03.2014 r.
 
INW.6733.1.2014
 
 
Obwieszczenie
 
            Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267 j.t.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 j.t.) zawiadamiam, że w toku postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa odcinka sieci wodociągowej do trzech budynków mieszkalnych w miejscowości Siemiony na działkach r ewid. 219/13, 205/3, 219/4, 219/5, 219/6 obręb Beszyn, gm. Lubień Kujawski, z wniosku z dnia 20.01.2014 r. Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 38, 85-039 Bydgoszcz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Szymańskiego, nastąpiła korekta wniosku dla ww. zadania poprzez rozszerzenie inwestycji o dodatkową działkę o nr ewid. 219/3 obręb Beszyn, wobec czego zmianie ulegają strony postępowania.
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Beszyn.
Zgodnie z art. 49 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                 mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (17 marca 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (19 marca 2014, 14:41:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614