Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/8/2006

 

Lubień Kujawski  04.08.2006r.
UM-7624/8/2006  
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku firmy ENERGIA S.C. M. Molewski, D. Deicki, M. Sałacińska, P. Seklecki, G. Szczęsny Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kuj.  z dnia 25.05.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o max Mocy 250  kW  każda wraz z urządzeniami przesyłu energii elektrycznej w miejscowości  Rzeżewo gm. Lubień Kujawski.
 
 
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na zainstalowaniu dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o max mocy 250 kW każda, i wysokości całkowitej 40m każda wraz z urządzeniami przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 61/2 w miejscowości Rzeżewo  gm.  Lubień Kujawski.
 
Omawiany obszar położony jest w południowo-wschodniej części województwo kujawsko-pomorskiego, w powiecie ziemskim włocławskim. Graniczy m.in. z gminami Kowal, Choceń, Chodecz z powiatu włocławskiego, wsią Błędowo.
Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 terenu objętego koncepcją zagospodarowania ilustruje miejsce lokalizacji planowanej inwestycji – stanowi załącznik do decyzji.
 
.
          Obiekt zlokalizowany jest w terenie rolnym ( na gruncie rolnym) Wokół rozciągają się pola uprawne.  W pobliżu brak zabudowy mieszkalnej. Budynki mieszkalne typu zagrodzonego znajdują się w kierunku zachodnim i kierunku wschodnim od                                     granic działki w odległości ponad 170m.
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Rzeżewo gmina Lubień Kujawski na terenie działek o nr ew. 61/2
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
        Działka nie znajduje się na terenie strefy ochronnym konserwatora zabytków. Teren zlokalizowany jest poza wyznaczonym ustawą o ochronie przyrody, (obszarem Natura 2000.)
          Brak przeciwwskazań związanych z ochroną przyrody. 
  
          Pracująca elektrownia wiatrowa wytwarza hałas i wibracje otoczenia. Hałas pochodzi głównie od obracających się łopat wirnika (opory aerodynamiczne)  w mniejszej części generatora i przekładni. Problemem jest monotonność dźwięku i jego długotrwałe oddziaływanie na człowieka. Hałas jest szczególnie dokuczliwy przy małych i średnich prędkościach wiatru.
          Elementem, który należy  wziąć pod uwagę podczas lokalizacji elektrowni wiatrowych to uciążliwość związana z szybko poruszającym się cieniem oraz odblaski promieni słonecznych od obracającego się wirnika. Są to elementy  mogące silnie oddziaływać na człowieka i stać się, w okresie eksploatacji elektrowni, przedmiotem ciągnących się dyskusji  pomiędzy okolicznymi mieszkańcami, a właścicielem elektrowni.
          Rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz w krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych i branżowych.
 
                                     
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
-         minimalna odległość elektrowni wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić 170 m .
-         rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych,
-         urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas funkcjonowania będą źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy użyci materiałów dźwiękochłonnych,
-         uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
-         Należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowych oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin.
-         spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
-         warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie,
-         możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
-         przyjęcie rozwiązań technicznych i materiałowych spełniających wymagania higieny i zdrowia jego użytkowników. 

Zabezpieczyć stację transformatorową tak, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego olejem transformatorowym, elektrolitem i innymi substancjami  niebezpiecznymi.
Sprzęt używany  przy realizacji zadania był sprawny tj. bez wycieków oleju i paliwa.
Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.        
 
Uzasadnienie  
 
1.Wnioskiem z dnia 25.05.2006r. firma ENERGIA S.C. M. Molewski, D. Deicki, M. Sałacińska, P. Seklecki, G. Szczęsny, Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kujawski. wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech sztuk elektrowni wiatrowych o max mocy 250 k każda wraz z urządzeniami przesyłu energii elektrycznej w m. Rzeżewo. 
 
2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym miejscu zwyczajowo przyjętym przez Urząd Miejski Lubieniu Kujawskim na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia 26.04.2006 sygn. OŚB-7633/33-06/ stwierdzające  potrzebę wykonania raportu:
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 05.05.2006 , sygn. NNZ-42-11-19/2961/2006r.  stwierdzające  potrzebę  wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty - dnia 04.05.2006r.  postanowienie PPIS – 14.05.2006r.
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 14.06.2006 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym nałożył  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz określił jego zakres.
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w  21.06.2006r.
 
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski na stronie internetowej.
 
8. Dnia 22.06.2006. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających spełniał wymagania ustawowe oraz był zgodny z zakresem ustalonym w postępowaniu, o którym mowa wyżej.
 
9. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
10.Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą
Powiatu postanowieniem z dnia. 25.07.2006, sygn. OŚB-7633-45/2/06 PPIS postanowieniem z dnia 20.07.2006, sygn. NNz-42-11-19/3906/06
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty –
Dnia 03.07.2006r, postanowienie PPIS – dnia 03.07.2006r.Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III, niniejszej decyzji.
 
.
 
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszej decyzji.
 
 
Załączniki:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
Załącznik mapowy w skali 1:5000  
Otrzymują:
      1 ENERGIA S.C. M. Molewski, D. Deicki, M. Sałacińska, P. Seklecki, G. Szczęsny, Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kujawski.
      2. właściciele działek sąsiednich wg odrębnego wykazu. 
3.  a/a.
 
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (8 sierpnia 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (8 sierpnia 2006, 11:16:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085