Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka


Lubień Kujawski dnia 30.01.2014 r.
INW.6733.3.2013
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647)
 
zawiadamiam

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, dla przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczawka i Stępka, gm. Lubień Kujawski.
 W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  strony  mogą, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa  Bagno, Gagowy oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaczawka.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                                                                       Burmistrz Lubienia Kujawski
                                                                      mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (30 stycznia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (31 stycznia 2014, 11:57:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500