Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Siemiony obręb Beszyn.


Lubień Kujawski dn. 27.01.2014 r.
INW.6733.1.2014
 
 
 
Obwieszczenie
      o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.01.2014 r. Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38, reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa z dnia Nr 2/2014 z dnia 14.01.2014 r. przez Pana Wojciecha Szymańskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej do trzech budynków mieszkalnych w miejscowości Siemiony na działkach o nr ewid. 219/13, 205/3, 219/4, 219/5, 219/6 w obrębie geodezyjnym Beszyn, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń w sołectwie Beszyn.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                 mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (27 stycznia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (28 stycznia 2014, 08:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628