Obwieszczenie o wydaniu postanowień opiniujących uzgadniających realizację inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka


 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 17.01.2014 r.
INW.6733.3.2013    
                  

O B W I E S Z C Z E N I E   


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 j.t.)
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
-  Starostę Włocławskiego- znak GGN.6123.459.2013.2014 z dnia 09.01.2014 r.
-  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0906/2013 z dnia   31.12.2013 r.
- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy- znak GDDiK-O/BY-Z-3-ae-073-1347/13/14 z dnia 03.01.2014 r.
- Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s Jarantowicach, 87-850 Choceń – znak PZD.TO.456.133.2013 z dnia 30.12.2013 r.
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczawka i Stępka, gm. Lubień Kujawski.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Bagno, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaczawka, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gagowy.
Zgodnie z art. 49 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
                                                                    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                     mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (17 stycznia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (20 stycznia 2014, 09:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668