Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji celu publicznego-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka i Stępka


Lubień Kujawski dnia 08.01.2014 r.
INW.6733.3.2013
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z prowadzoną sprawą, wszczętą na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczawka i Stępka, gm. Lubień Kujawski
 
zawiadamiam
 
strony w postepowaniu, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie 65-dniowym, ze względu na toczące się postępowanie o uzyskanie stosownych uzgodnień, a także zapewnienie czynnego udziału wszystkim stronom w  postępowaniu.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do 08 lutego 2014 r.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Bagno, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaczawka, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gagowy.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
                                                                            Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                            mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (8 stycznia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 stycznia 2014, 13:24:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530