Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -przebudowa elektrowni wiatrowej w m. Wąwał.


Lubień Kujawski dnia 27.12.2013 r.
INW.6220.13.2013
                                
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.U.2013.1235) Burmistrz Lubienia Kujawskiego,
 
podaje do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu postępowanie na wniosek z dnia 18.09.2013 r. ELEKTRO-GAW s. c.  Ewelina Markiewicz, Robert Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na przebudowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działanie (linia kablowa podziemna SN 15 KV, stacja transformatorowa) zlokalizowanej na działce nr 62/2 w miejscowości Wąwał, gm. Lubień Kujawski.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na  środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30 - 15:00, gdzie została wyłożona do wglądu.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w  ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 30.12.2013 r. do 19.01.2014 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa). Informacje powyższe zamieszczone zostały w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Świerna (tablica ogłoszeń dla miejscowości Wąwał, Świerna) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.                                                                          Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                           mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (27 grudnia 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 grudnia 2013, 12:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692