Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa przyłącza farmy wiatrowej Dąbrowice do sieci elektroenergetycznej.


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 27.11.2013 r.
 
INW.6220.11.2013
 
 
Obwieszczenie   


Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) informuję, że w dniu 26.11.2013 r. z wniosku Energa Operator S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Gruźlewskiego, została wydana decyzja znak INW.6220.11.2013 o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza farmy wiatrowej Dąbrowice do sieci elektroenergetycznej na terenie Stacji Elektroenergetycznej GPZ Lubień na działkach nr ewid. 45/2 i 48/10 w obrębie Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.                                                                       Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                       mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (27 listopada 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 listopada 2013, 12:37:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 821