Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -eksploatacja kruszywa w m. Kamienna


                                                                                Lubień Kujawski dnia, 27.11.2013 r.
 
INW.6220.12.2013
 
 
Obwieszczenie   


Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) informuję, że w dniu 26.11.2013 r. z wniosku MJG Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Śrem przy ul. Gostyńskiej 49 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dariusza Kulczaka, została wydana decyzja znak INW.6220.12.2013 o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej- kruszywa naturalnego na działkach nr ewid. 33/2 i 34/4 obręb Kamienna, gm. Lubień Kujawski.
 Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                                                                       
                                                                        Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                        mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (27 listopada 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 listopada 2013, 12:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 605