Obwieszczenie-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka.


Lubień Kujawski dn.20.11.2013
INW.6733.3.2013
 
 
Obwieszczenie
 
 
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267 j.t.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 j.t.) zawiadamiam, że w toku postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczawka i Stępka, gm. Lubień Kujawski, z wniosku z dnia 09.09.2013 r. Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, nastąpiła zmiana trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej dla ww. zadania, wobec czego zmianie ulegają strony postępowania.
Inwestycja prowadzona będzie na następujących nieruchomościach:
147, 178, 179, 181, 182, 185, 186/1, 186/2, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 197/1, 209, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 225/5, 227/1, 228, 229, 254, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 248, 249/1, 249/2, 251, 252, 253 w obrębie Bagno,75, 142, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147, 148, 149, 150 w obrębie Gagowy Nowe.
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Bagno, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaczawka, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gagowy.
Zgodnie z art. 49 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

                                                                           Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (20 listopada 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 listopada 2013, 13:59:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543