Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 12.11.2013 r.
INW.6220.8.2013
 
 
 
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.11.2013 r. z wniosku Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w Woli Olszowej 7,87-840 Lubień Kujawski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia kablowa SN 15 kV, stacja transformatorowa) zlokalizowanej na działce nr ewid. 197/1 w obrębie Czaple Wieś, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego     Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.                          
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czaple.
                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                 mgr inż. Paweł Wiktorski

 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (12 listopada 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (14 listopada 2013, 10:11:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570