Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej w m. Wola Olszowa.


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 06.11.2013 r.
INW.6220.6.2013
 
 
 
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.11.2013 r. z wniosku Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w Woli Olszowej 7,87-840 Lubień Kujawski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z niezbędnymi urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej zlokalizowanej na działce nr 51/2 w miejscowości Wola Olszowa, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.                          
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji -na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Olszowa.                                                                    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                    mgr inż. Paweł Wiktorskimetryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (6 listopada 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (7 listopada 2013, 08:25:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 645