Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -budowa jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działce nr ewid. 51/2 Wola Olszowa.


Lubień Kujawski dnia 20.09.2013 r.
INW.6220.6.2013
                                              
 
 
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego,
 
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z niezbędnymi urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej zlokalizowanej na działce nr 51/2 w miejscowości Wola Olszowa, gm. Lubień Kujawski z uwagi na złożone w dniu 19.09.2013 r. wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zawiadamiam, że wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 03.04.2013 r. Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 ze zm.),  planowane  przedsięwzięcie zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem   o oddziaływaniu na  środowisko oraz złożonymi do niego wyjaśnieniami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz. 7:30 - 15:00, gdzie została wyłożona do wglądu.
Ponadto informuję o  możliwości składania uwag i wniosków w  ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 23.09.2013 r. do 13.10.2013 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa). Informacje powyższe zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Wola Olszowa oraz na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (20 września 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (23 września 2013, 12:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 874