Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Nr OŚB-14/2006

 

Lubień Kujawski 10.07.2006r.
OŚB-14/2006
 
 
Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
 
 
 
Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu i oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Modlibórz dz. nr 17, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 46/2, 44/1, 47, 167, 46/1, 166, 28  gm. Lubień Kujawski.
w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
 
Uzasadnienie  

Wnioskiem z Urzędu dnia 05.06.2006r. Burmistrz  Lubienia Kujawskiego wystąpiło  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Modlibórz dz. Nr 17, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 46/2, 44/1, 47, 167, 46/1, 166, 28  , gm. Lubień Kujawski, dołączając do wniosku wymienione w art. 49 ust. 3 informację o  przedsięwzięciu. .
 

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt...rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.  

Organy te wydały postanowienia: Starostwo Powiatowe – postanowieniem OŚB-7633/49/06 z dnia 26.06.2006r. Stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – z dnia 30.06.2006r. Nz-42-11-22/3391/2006
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty z dnia 10.07.2006r.
PPIS – z dnia 01.07.2006r.
 

Cechy przedsięwzięcia Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Modlibórz dz. Nr 17, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 46/2, 44/1, 47, 167, 46/1, 166, 28  gmina Lubień Kujawski .
Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej  z rur PCV o długości do 1000 m i ф 90 mm o oraz przyłączy  z rur PE o długości 600 m i Φ 40 mm. Projektowany wodociąg zaopatrywał będzie istniejące zagospodarowania (zagrody) w wodę pitną i na potrzeby gospodarstw.
Lokalizacja planowanej inwestycji naniesiona jest na mapie w skali 1:5000 załączonej do wniosku.
Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Pouczenie  
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia
 
 
Otrzymują:
1.Starostwo Powiatowe
we Włocławku
2. PPIS we Włocławku
 
 

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (10 lipca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (11 lipca 2006, 10:51:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129