Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa fermy Wąwał.


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 30.07.2013 r.
 
INW.6220.5.2013
 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.07.2013 r. z wniosku Pana Dominika Fudały zamieszkałego w miejscowości Józefków 45, 09-500 Gostynin została wydana decyzja znak INW.6220.5.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy odchowu indyków polegającej na budowie dwóch indyczników oraz adaptacji istniejącego budynku inwentarskiego na indycznik polegająca na zmianie użytkowania realizowanego na działce nr ewid. 49/2 w obrębie Wąwał, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.                                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                              mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubieia Kujawskigo (30 lipca 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (30 lipca 2013, 11:52:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819