Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie odcinka linii napowietrznej SN- 15kV oraz odcinka linii kablowej SN – 15kV zasilającej projektowaną stację transformatorową słupową dz.53, 57, 60, 76, 82/2, 82/4, 82/6 Błędowo.


Lubień Kujawski dnia 01.07.2013 r.
INW.6733.2.2013
 
Obwieszczenie


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 ustawy  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.),
 
zawiadamiam

że w dniu 28.06.2013 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW.6733.2.2013 z wniosku ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Filipczaka dla przedsięwzięcia polegające na budowie odcinka linii napowietrznej SN- 15kV oraz odcinka linii kablowej SN – 15kV zasilającej projektowaną  stację transformatorową słupową na działkach: 53, 57, 60, 76, 82/2, 82/4, 82/6, obręb ewidencyjny Błędowo, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, przy ul.. Kilińskiego 2 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.)
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Błędowo.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (1 lipca 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (1 lipca 2013, 10:39:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1041