Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa instalacji do podziemnego magazynowania gazu płynnego z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 232/69 Kaliska.


                                    Lubień Kujawski dnia, 24.06.2013 r.
INW.6220.3.2013
 
Obwieszczenie   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.06.2013 r. z wniosku PHU CONTO S. p. z o.o.  siedzibą w Poznaniu przy ul. Grodziskiej 39, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kupczyka, została wydana decyzja znak INW.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowań uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do podziemnego magazynowania gazu płynnego z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem do instalacji kotłowni na działce oznaczonej geodezyjnym  nr ewid. 232/69 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (24 czerwca 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (24 czerwca 2013, 11:11:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 938