Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka i Stępka.


                                                                                 Lubień Kujawski dnia, 17.06.2013 r.
 
INW.6220.7.2013
 
 
Obwieszczenie   


Zgodnie z art. 74 ust 3 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267 j.t.) zawiadamiam strony w postępowaniu, że w dniu 17.06.2013 r. z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczawka i Stępka, gm. Lubień Kujawski.
Z decyzją a także dokumentacją sprawy  w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości Stępka, w miejscowości Kaczawka obręb Bagno oraz w Lubieniu Kujawskim.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                             

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (17 czerwca 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 czerwca 2013, 12:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524