Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-budowa budynku inwentarskiego- chlewni dz. nr ewid. 61 w m. Stępka


Lubień Kujawski dnia 10.06.2013 r.
INW.6220.5.2012
                                
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego,
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu postępowanie na wniosek z dnia 09.05.2012 (wpływ 11.05.2012) Gospodarstwa Rolnego Maciej Michalak, Stępka 20, 87-840 Lubień Kujawski w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na budowie budynku inwentarskiego- chlewni na działce nr ewid. 61 w obrębie Stępka, gm. Lubień Kujawski.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Zgodnie  z  § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na  środowisko oraz złożonymi do niego wyjaśnieniami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30 - 15:00, gdzie została wyłożona do wglądu.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w  ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 11.06.2013 r. do 01.07.2013 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa). Informacje powyższe zamieszczone zostały w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Stępka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (10 czerwca 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 czerwca 2013, 12:23:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 771