Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- budowa fermy odchowu indyków dz. 49/2 Wąwał


Lubień Kujawski dnia 10.06.2013 r.
INW.6220.5.2013
                                              
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego,
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie fermy odchowu indyków polegającej na budowie dwóch indyczników oraz adaptacji istniejącego budynku inwentarskiego na indycznik polegająca na zmianie użytkowania realizowanego na działce nr ewid. 49/2 w obrębie Wąwał, gm. Lubień Kujawski z uwagi na złożone w dniu 03.06.2013 r. wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zawiadamiam, że wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 20.03.2013 r. Pana Dominika Fudały zamieszkałego w miejscowości Józefków 45, 09-500 Gostynin, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Zgodnie  z  § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na  środowisko oraz złożonymi do niego wyjaśnieniami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30 - 15:00, gdzie została wyłożona do wglądu.
Ponadto informuję o  możliwości składania uwag i wniosków w  ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 11.06.2013 r. do 01.07.2013 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).  Informacje powyższe zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Wąwał oraz na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (10 czerwca 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 czerwca 2013, 12:19:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719