Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających realizacje inwestycji-budowa linii napowietrznej sn-15kV oraz linii kablowej SN-15Kv zasilającej stacje transformatorową słupową w m. Błędowo.


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 29.05.2013 r.
INW.6733.2.2013    
                  
O B W I E S Z C Z E N I E 

 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 poz. 267 j.t.)
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
  •   Starostę Włocławskiego- znak GGN.6123.166.2013 z dnia 20.05.2013 r.
  •   Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0380/2013  z  dnia 20.05.2013 r.
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii napowietrznej SN- 15kV oraz odcinka linii kablowej SN – 15kV zasilającej projektowaną  stację transformatorową słupową na działkach: 53, 57, 60, 76, 82/2, 82/4, 82/6, obręb ewidencyjny Błędowo, gmina Lubień Kujawski,
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Błędowo.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 maja 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 maja 2013, 12:04:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1244