Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie linii kablowej sn- 15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, przebudowie linii napowietrznych sn- 15kV


                                                        Lubień Kujawski dn. 23.05.2013 r.
INW.6733.1.2013                 
                                     


Obwieszczenie


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t..)

zawiadamiam

że w dniu 23.05.2013 r. wydana została decyzja znak INW.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającą na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana mgr inż. Stefana Raczkowskiego dla przedsięwzięcia polegającą  na budowie linii kablowej sn- 15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/04kV oraz przebudowie linii napowietrznych sn- 15kV i nn. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 66/2, 66/1, 67 obręb ewidencyjny Narty, 16 obręb ewidencyjny Nowa Wieś położonych w gminie  Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy sołeckiej w miejscowości Narty, Nowa Wieś.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (23 maja 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (23 maja 2013, 11:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 888