Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka i Stepka.


Lubień Kujawski dnia 22.05.2013 r.
INW.6220.7.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 j.t.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
 
zawiadamiam

 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczawka i Stępka, gm. Lubień Kujawski, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – strony zawiadamia się  przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji w miejscowości Stępka, na słupie energetycznym w miejscowości Bagno oraz Lubień Kujawski.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (22 maja 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (22 maja 2013, 10:22:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602