Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa bazy produkcyjnej z węzłem betoniarskim


                                                            Lubień Kujawski dnia, 08.05.2013 r.
 
INW.6220.1.2013
 
 
Obwieszczenie   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 08.05.2013 r. z wniosku MOLEWSKI S.p. z o.o. z siedzibą w Chodczu przy ul. Kaliska 11, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy produkcyjnej z węzłem betoniarskim i mobilną wytwórnią mas bitumicznych na działce oznaczonej geodezyjnym  nr ewid. 232/22 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią dokonaną z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (8 maja 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (8 maja 2013, 10:50:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 732