Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr UM-7624/7/2006

 

Lubień Kujawski  20.06.2006r.
UM-7624/7/2006  
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku PHU Ani Mar Marcin Seklecki z dnia 06.02.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 1000 kW w miejscowości Golska Huta Dz. Nr 41 i 42.
 
 
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na zainstalowaniu dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o nominalnej mocy 1000 k W każda, wraz z urządzeniami przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 41 i 42 w miejscowości Golska Huta gmina Lubień Kujawski.
 
.
          Obiekt zlokalizowany jest w terenie rolnym ( na gruncie rolnym) Wokół rozciągają się pola uprawne. Działki położone są w odległości  ok. 3,0 km na zachód od rzeki Lubieńki. W pobliżu brak zabudowy mieszkalnej. Budynki mieszkalne typu zagrodzonego znajdują się w kierunku  północno-zachodnim, w odległości ok. 250 m od lokalizacji elektrowni wiatrowej.
 
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Golska Huta gmina Lubień Kujawski na terenie działek o nr ew. 41 i 42.
 
 
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  
          Pracująca elektrownia wiatrowa wytwarza hałas i wibracje otoczenia. Hałas pochodzi głównie od obracających się łopat wirnika (opory aerodynamiczne)  w mniejszej części generatora i przekładni. Problemem jest monotonność dźwięku i jego długotrwałe oddziaływanie na człowieka. Hałas jest szczególnie dokuczliwy przy małych i średnich prędkościach wiatru.
          Elementem, który należy  wziąć pod uwagę podczas lokalizacji elektrowni wiatrowych to uciążliwość związana z szybko poruszającym się cieniem oraz odblaski promieni słonecznych od obracającego się wirnika. Są to elementy  mogące silnie oddziaływać na człowieka i stać się, w okresie eksploatacji elektrowni, przedmiotem ciągnących się dyskusji  pomiędzy okolicznymi mieszkańcami, a właścicielem elektrowni.
          Rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz w krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych i branżowych.
 
                                     
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
-         minimalna odległość elektrowni wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić 200 m .
-         rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych,
-         urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas funkcjonowania będą źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy użyci materiałów dźwiękochłonnych,
-         uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
-         spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
-         warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie,
-         możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
-         przyjęcie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
        
1.      Przy budowie przedmiotowej elektrowni wiatrowej należy stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
2. Zabezpieczyć projektowane urządzenia tak, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego.
 
Uzasadnienie  
1.Wnioskim z dnia 06.02.2006r. PHU Ani Mar Marcin Seklecki  Plac Kaszubski 15/1, 81-350 Gdynia wystąpił do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojących elektrowni wiatrowych.
 
2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym miejscu i zwyczajowo przyjętym przez Urząd Miejski Lubieniu Kujawskim na tablicy ogłoszeń.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia 30.03.2006 sygn. OŚB-7633/23-06/ stwierdzające  potrzebę wykonania raportu:
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 03.04.2006 , sygn. NNZ-42-12-13/1772  stwierdzające  potrzebę  wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty  - dnia 14.04.2006r.  postanowienie PPIS – 17.04.2006r.
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 28.04.2006 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym  nałożył  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz określił jego zakres.
.
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w  16.05.2006r.
 
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski.
 
8. Dnia 16.05.2006 .inwestor przedłożył  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających spełniał wymagania ustawowe oraz był zgodny z zakresem ustalonym w postępowaniu, o którym mowa wyżej.
 
9. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
10.Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą
Powiatu postanowieniem z dnia. 05.06.2006, sygn. OŚB-7633-23/06 PPIS postanowieniem z dnia 05.06.2006, sygn. NNz-42-11-13/2992/06.
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty –
 
Dnia 15.06.2006r, postanowienie PPIS – dnia 19.06.2006r.Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III, niniejszej decyzji.
 
.
 
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszej decyzji.
 
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:
      1 PHU Ani Mar Marcin Seklecki
       Pl. Kaszubski 15/1
       81-350 Gdynia
2.  a/a.
 
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Jezrzy Olczak (29 czerwca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (29 czerwca 2006, 11:17:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1108