Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-budowa kanalizacji w m. Stępka Kaczawka.

                                                                                 Lubień Kujawski dn, 08.05.2013 r.
INW.6220.7.2013

Obwieszczenie

   
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  
                                                                            zawiadamiam

strony postępowania w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczawka i Stępka, gm. Lubień Kujawski., że w dniu 08 maja 2013 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Na wydane postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia a z jego treścią  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29,  87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1500.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca inwestycji w miejscowości Stępka, Lubieniu Kujawskim, oraz na słupie energetycznym w miejscowości Bagno.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (8 maja 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (8 maja 2013, 10:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555