ZARZĄDZENIE NR 18/2006


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku.
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 10 pkt. a uchwały Rady Miejskiej Nr: XXVIII/160/2005 z 22 grudnia 2005 r.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zmienionej uchwałami:
- Nr: XXVIII/160/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej
- Nr: XXX/169/2006 z dnia 22 marca 2006 r. Rady Miejskiej
- Nr: 7/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj
- Nr: XXXI/174/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Rady Miejskiej
- Nr: 13/2006 z dnia 15 maja 2006 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: XXXII/181/2006 z dnia 30 maja 2006 r. Rady Miejskiej
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1. otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 13.569.548 zł”, zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 13.630.335 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 2.789.814 zł.
 
 
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyrażenie „wydatki budżetu gminy na kwotę 14.019.548 zł”, zastępuje się wyrażeniem „wydatki budżetu gminy na kwotę 14.080.335 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 2.789.814 zł
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
 
Dochody ogółem (24kB) excel

Dochody z dotacji (20kB) excel

Wydatki ogółem (39kB) excel

Wydatki z dotacji (20kB) excel

metryczka


Wytworzył: W. Mordzak (28 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Semkło (28 czerwca 2006, 10:14:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1120