Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających cel publiczny-Budowa linii kablowej sn-15 kV i słupowej stacji transformatorowej, przebudowa linii napowietrznej sn i nn Narty i Nowa Wieś


 
                                                                                  Lubień Kujawski dn. 25.04.2013 r.
INW.6733.1.2013    
                  
O B W I E S Z C Z E N I E 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 poz. 267 j.t.)
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
-  Starosty Włocławskiego- znak GGN.6123.130.2013 z dnia 12.04.2013 r.
- Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0288/2013 z dnia 16.04.2013 r.
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sn-15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz przebudowie linii napowietrznej sn-15 kV i nn na terenie działek nr ewid. 66/2, 66/1, 67 obręb geodezyjny Narty oraz na działce nr ewid. 16 obręb Nowa Wieś, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczeniew publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Narty oraz Nowa Wieś.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 
 
 
 
 
 
                                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                             mgr inż. Paweł Wiktorski


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (25 kwietnia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 kwietnia 2013, 08:38:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218