Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa odcinka sieci SN-15 kV kablowej i napowietrznej oraz słupowej stacji tranformatorowej


Lubień Kujawski dn. 17.04.2013 r.
INW.6733.2.2013
 
 
Obwieszczenie
   o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 jt.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2012 poz. 647 jt.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.04.2013 r. ENERGA OPERATOR  Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Filipczaka zamieszkałego w miejscowości Kulin 42 F, 87-811 Fabianki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej SN-15 kV oraz odcinka linii kablowej SN-15 kV zasilającej projektowaną stację transformatorową słupową na terenie działek oznaczonych geodezyjnym numerem ewidencyjnym 53, 57,60  76, 82/2, 82/4, 82/6 obręb Błędowo, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń w miejscowości Błędowo.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (17 kwietnia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (17 kwietnia 2013, 11:51:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971