Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa kanalizacji sanitarnej w. Kaczawka, Stępka.


Lubień Kujawski dnia 11.04.2013 r.
INW.6220.7.2013
 
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn zm.) oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 11.04.2013 r Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej      w miejscowości Kaczawka i Stępka w gminie Lubień Kujawski” oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Inwestycja realizowana będzie na stepujących nieruchomościach:
Obręb Bagno:
132, 133, 134, 144/2, 145, 146/2, 146/3, 146/5, 147,  148, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194/2, 195, 196, 197/1, 198, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 204/2, 204/1, 205, 206/2, 206/1, 207/1, 207/2, 207/3, 208, 209, 210,  211/1, 211/2, 212,  213, 214, 215, 216, 217/4,217/5, 217/6, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225/5, 225/6, 227/1, 227/2, 228, 229, 255, 254, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 248, 249/2, 249/1, 251, 252, 253, 256, 258, 
 
Obręb Gagowy Nowe:
137, 138/3, 138/5, 138/6, 142, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147, 148, 149, 150,
 
Obręb Lubień Kujawski:
387, 391, 399/1, 400/1, 
 
Obręb Stępka:
75, 1/1, 1/3,  1/4, 1/5,  1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2,  6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 
 
Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem władnym  do wydania ww. decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji w miejscowości Stępka oraz Lubień Kujawski.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                                         Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                         mgr inż. Paweł Wiktorski
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (11 kwietnia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (11 kwietnia 2013, 14:25:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 664