Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenie środowiskowych uwarunkowań-budowa budynku inwentarskiego-chlewni, dz. 61 w m. Stępka


                                                                                                        Lubień Kujawski dnia, 29.03.2013 r.
 
INW.6220.5.2012
 
Obwieszczenie   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.03.2013 r. z wniosku Pana Macieja Michalaka zamieszkałego w miejscowości Stępka 20, 87-840 Lubień Kujawski została wydana decyzja znak INW.6220.5.2012 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - chlewni na działce o nr ewid. 61 w miejscowości Stępka, gmina Lubień Kujawski.
 Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubieia Kujawskigo (29 marca 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 marca 2013, 10:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847