Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa fermy odchowu indyków polegającej na budowie dwóch indyczników oraz adaptacji istniejącego budynku inwentarskiego na indycznik na działce nr ewid. 49/2 w obrębie Wawał

INW.6220.5.2013
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego,
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie fermy odchowu indyków polegającej na budowie dwóch indyczników oraz adaptacji istniejącego budynku inwentarskiego na indycznik polegająca na zmianie użytkowania realizowanego na działce nr ewid. 49/2 w obrębie Wąwał, gm. Lubień Kujawski,  w ramach toczącego się na wniosek Pana Dominika Fudały zamieszkałego w miejscowości Józefków 45, 09-500 Gostynin, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganych uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
Zgodnie  z  § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowienie organu właściwego do wydania decyzji oraz raport o oddziaływaniu na  środowisko są udostępnione do  wglądu  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz. 7:30 - 15:00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania uwag i wniosków  w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 29.03.2013 r. do 18.04.2013 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                      mgr inż. Paweł Wiktorski
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (28 marca 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 marca 2013, 11:00:34)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (28 marca 2013, 11:12:56)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1376