Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej sn-15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, przebudowa linii napowietrznej sn-15 kV


Lubień Kujawski dn. 25.03.2013 r.
INW.6733.1.2013
 
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z siedziba przy ul. Gen Bema 128, reprezentowanej prze pełnomocnika Pana Stefana Raczkowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej sn-15 kV i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV i przebudowę linii napowietrznych sn-15 kV i nn na nieruchomościach oznaczonych numerem ewidencyjnym 66/2, 66/1, 67 położonych w obrębie ewidencyjnym Narty oraz na 16 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Narty oraz Nowa Wieś.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (25 marca 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 marca 2013, 13:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 923