Obwieszczenie o wydaniu decyzjo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ENERGA OPERATOR S.A. 
                                                        Lubień Kujawski dn. 12.03.2013 r.
INW.6733.8.2012                 
                                     


ObwieszczenieZgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.03.2013 r. wydana została decyzja znak INW.6733.8.2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającą na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Henryka Dudkiewicza lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą  na budowie stanowisk szczelnych dla transformatorów mocy oraz transformatorów potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Lubień w miejscowości Kaliska na działkach nr ewid. 48/10  i 45/2, gm. Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (12 marca 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (12 marca 2013, 13:39:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725