Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa budynku inwentarskiego-chlewni, dz. 61 Stępka


Lubień Kujawski dnia 06.02.2013 r.
INW.6220.5.2012
 
 
                                        Zawiadomienie 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości
 
 
informację, że w dniu 01.02.2013 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło wyjaśnienie do Raportu  o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – chlewni w m. Stępka na działce o nr ewid. 61, gm. Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek Pana Macieja Michalaka zamieszkałego w miejscowości Stępka 20, 87-840 Lubień Kujawski postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem a także możliwości składania uwag i wniosków w sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 07.02.2013 r. do 27.02.2013 r. w siedzibie  Urzędu  Miejskiego w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  7:30  -  15:00.  
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów  przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Stępka.
                                                                   Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                   mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (6 lutego 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (7 lutego 2013, 12:58:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776