Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w toku postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa szczelnych stanowisk dla transformatorów mocy i transformatorów potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej                                                                        Lubień Kujawski dn. 23.01.2013 r.
INW.6733.8.2012  
                  
 
 
ObwieszczenieZgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


 ·  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0017/2012 z dnia 10.01.2013 r.
 ·  Starosty Włocławskiego- znak GGN.6123.2.2013 z dnia 08.01.2013 r.
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stanowisk szczelnych dla transformatorów mocy oraz transformatorów potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Lubień w miejscowości Kaliska na działkach nr ewid. 48/10 i 45/2.                        
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego    w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Kaliska.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (23 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (24 stycznia 2013, 14:34:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648