Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz przyłączem energetycznym na działce nr ewid. 116/3 obręb Narty.


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 21.01.2013 r.
INW 6733.3.2011                 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
że w dniu 21.01.2013 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW 6733.3.2011, z wniosku PRO-WILL Jacek Wiliński z siedzibą przy ul. Willowej 9/2, pełnomocnika spółki P4 z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie działki nr ewid. 116/3 obręb Narty, gmina Lubień Kujawski.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, a także w miejscu realizacji inwestycji na tablicy informacyjnej w sołectwie Narty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

                                                                       Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                             mgr inż. Paweł Wiktorski
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (21 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (22 stycznia 2013, 14:44:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 929