Zarządzenie Burmistrza nr 16 z dnia 19.06.2006


 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 czerwca  2006 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce  .
 
Na podstawie art. 36a ust 5 i 5 b  w związku z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z  2004 roku  Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Ogłosić konkurs mający na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce  .
 
 
§ 2
 
Przyjąć regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Przyjąć ogłoszenie o konkursie o treści zgodnej z załącznikiem  Nr. 2 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 3
 
Zwrócić się do Kuratora Oświaty , Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców Związków Zawodowych o wyznaczenie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej zgodnie z art. 36a ust. 5 w związku z ust 5 b  w/w ustawy.
 
 
Załączniki:

Załącznik Nr 1

 
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr   16 / 2006 z dnia  19 czerwca 2006 roku
 
 
Regulamin w sprawie zasad i trybu  przeprowadzenia  konkursu w celu  wyło-
nienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce  .
 
§ 1
 
1.      Konkurs mający na celu wyłonienie kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce  ogłaszany jest poprzez  podanie informacji do publicznej wiadomości  w co najmniej dwóch dziennikach : jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym  o zasięgu lokalnym .
2.      Tekst ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr 16  /2006 r z dnia  19 czerwca 2006 roku .
 
§ 2
 
1.      Do przeprowadzenia konkursu organ prowadzący powołuje komisję konkursową .
2.      Do właściwości komisji konkursowej należy wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce     .
3.      W skład komisji wchodzą :
1.)-po  trzech  przedstawicieli:
   a/ organu prowadzącego wyznaczonych przez  ten organ,
    b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wyznaczonych przez
         Kuratora Oświaty,
                 2) - po dwóch przedstawicieli:
-         a/ Rady Pedagogicznej – desygnowanym przez Radę Pedagogiczną ,
-          b /rodziców - desygnowanym przez Radę Rodziców ,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych , przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce której konkurs dotyczy desygnowany przez związki zawodowego .
4.      Legitymację do uczestnictwa w pracach komisji dla przedstawicieli wymienionych w ust.3 pkt 1-3 stanowi imienne upoważnienie wydane na piśmie przez organ desygnujący przedstawiciela .
5.      Pracami komisji kieruje przewodniczący – wyznaczony przez organ prowadzący szkołę spośród członków komisji .
6.      Członkiem komisji nie może być osoba krewna lub powinowata /w stopniu pierwszym/ w stosunku do kandydata na dyrektora .
7.      Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie Prace komisji mogą być prowadzone ,jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 jej składu .
8.      Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji , o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów , nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia .
 
 
§3
 
 

Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia , czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika , że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie .Oferty złożone po terminie , nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów , oraz oferty z których wynika ,że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie , podlegają odrzuceniu , a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego .
Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego .
Przewodniczący komisji , w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji , informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego  i przyczynach odrzucenia oferty .
Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego .Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły .Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania .  
§ 4
 
1.      Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym .
1/ - do głosowania służy karta o treści : kandydaci na stanowisko dyrektora
            Zespołu Szkół w Kłóbce   
           Nazwisko i imię    TAK   □                   NIE    □
           Za głos ważny uznaje się postawienie znaku X  w jednej z kratek.
           W przypadku postawienia znaku X  w obu kratkach lub nie postawienie
            znaku  X w żadnej z kratek głos jest nieważny .
      2/ członek komisji ma prawo do oddania jednego głosu w danej turze 
         głosowania ,
      3/ konkurs jest rozstrzygnięty , jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co
          najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji .
      4/ w przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów ,
          o której mowa w ust.1 pkt 3  , komisja przystępuje do drugiego głosowania.
         Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci ,którzy uzyskali co
          najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu .
     
 5/ Konkurs jest rozstrzygnięty , jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów 
      uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów .
6/  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół , które podpisują obecni na  
     posiedzeniu członkowie komisji .
7. O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ
    prowadzący szkołę lub placówkę oraz przekazuje temu organowi dokumentację
    postępowania konkursowego .
 
§ 5
 
 
1.      Organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia :
 1/ nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
  2/ przeprowadzenia przez komisje postępowania konkursowego bez obecności 2/3
      jej członków ;
  3/ innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym , które mogły
      wpłynąć na wynik konkursu .
 
 
§6
 
 
1.      Po podpisaniu protokołu, przewodniczący komisji ogłasza wynik konkursu w obecności wszystkich kandydatów.
2.      Dokumentację konkursową stanowi:
1/ protokół konkursu,
2/ upoważnienie członków komisji, karty do głosowania.
3.      Protokół wraz z załącznikami przewodniczący przedkłada niezwłocznie organowi prowadzącemu, który powierzy stanowisko jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko umotywowanego zastrzeżenia .
  
 
 
 
 
Załącznik Nr 2


Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora :
 
Zespołu Szkół w Kłóbce ( w skład zespołu wchodzą : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum )
 
1.Wymagania kwalifikacyjne :
Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany  który spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 06 maja 2003 roku w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz.U z 2003 roku nr.89,poz.826 z późn. zmianami ).
 
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wymienione w zał do Rozporządzenia MENiS z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U z 2003 roku Nr 189,poz.1855 ).
 
„ Ogłoszenie o konkursie „ pkt.2 p pkt 1-11 .
 
3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem : Burmistrz Lubienia Kujawskiego  ul.Wojska Polskiego 29 ,87-840 Lubień Kujawski .Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego .O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie .

 
 
 metryczka


Wytworzył: U.Makowska-Kryska (19 czerwca 2006)
Opublikował: Monika Woźniak (19 czerwca 2006, 10:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1083