Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -WINDPROJEKT


                                                        Lubień Kujawski dn. 09.01.2013 r.
INW.6733.7.2012                 
                                     

Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.             zm.)
zawiadamiam

że w dniu 09.01.2013 r. wydana została decyzja znak INW.6733.7.2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającą na rzecz WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą przy ul. Pięknej 24/26A/1 w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na Budowa stacji elektroenergetycznej 110/30 kV Główny Punkt Zasilania Farmy Wiatrowej Dąbrowice (GPZ FW Dąbrowice) wraz z linią kablową  lub napowietrzną WN 110 kV stanowiącą powiązanie pomiędzy projektowaną stacją GPZ FW Dąbrowice a istniejącą stacją elektroenergetyczną 110/SN kV GPZ Lubień Kujawski, zjazdu z drogi publicznej na teren projektowanego GPZ FW Dąbrowice oraz budowa linii kablowych podziemnych SN wraz z ułożonymi obok rurami OPTO.
Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPZ FW Dąbrowice wraz z zjazdem na działkach 45/3, 48/40, 48/12, 42 obręb Kaliska, gmina Lubień Kujawski;
Linia kablowa lub napowietrzna 110 kV na działkach nr 45/3, 48/40 oraz 48/10 i 45/2 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski;
Linia kablowa SN wraz z rurami OPTO na działkach o nr ewid. 1 obręb Gliznowo 152, 172, 171, 169, 167, 197/1, 163, 160/4, 175, 176/6 obręb Gole, 117,132,133/39, 94, 19/1, 30/1, 234, 40/11, 40/13, 42, 48/41, 48/40, 48/12, 45/3, 24 obręb Kaliska, 89, 103, 102, 101, 85/4, 81, 79/3, 79/4, 74, 73, 72, 63, 60/1, 59/4, 55, 52, 48 obręb Sławęcin, gm. Lubień Kujawski a także 115/1, 115/2, 117, 118/2, 118/1, 121/2, 114, 77 obręb Kubłowo, 222/2, 217, 105/1, 115, 106, 64, 66, 67, 68, 69/2, 70, 36, 76, 75 obręb Zalesie, gm. Chodecz
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Kaliska, Gole, Sławęcin w gminie Lubień Kujawski a także w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, w obrębie Kubłowo i Zalesie w gminie Chodecz.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (9 stycznia 2013, 10:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710