Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania-budowa farmy wiatrowej w m. Golska Huta dz. nr 94


                                                                        Lubień Kujawski dn, 02.01.2013 r.
INW.6220.6.2012


Obwieszczenie   

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 02 stycznia 2013 r. postanowienia zawieszającego postępowanie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1500 kW, składającej się z jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanej w miejscowości Golska Huta, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce o nr ewid. 94 obręb Golska Huta, gm. Lubień Kujawski, do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 Z treścią  postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:00. Na wydane postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron  o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Gole oraz Golska Huta.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (2 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (2 stycznia 2013, 12:45:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662