Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -budowa budynku inwentarskiego-chlewni na działce nr 61 w m. Stępka.


Lubień Kujawski dnia 18.12.2012 r.
INW.6220.5.2012
                                              
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego,
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – chlewni w m. Stępka na działce nr ewid. 61, gm. Lubień Kujawski,  w ramach toczącego się na wniosek Pana Macieja Michalaka zamieszkałego w miejscowości Stępka 20, 87-840 Lubień Kujawski postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganych uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 102 w związku z § 2 ust. 2 pkt 2 i § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla ww. przedsięwzięcia Burmistrz Lubienia Kujawskiego postanowieniem z dnia  11.07.2012 r. znak INW.6220.5.2012 ustanowił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowienie organu właściwego do wydania decyzji oraz raport o oddziaływaniu na  środowisko są udostępnione do  wglądu  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30 - 15: 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania uwag i wniosków w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 19.12.2012 r. do 08.01.2013 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (18 grudnia 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 grudnia 2012, 14:34:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906