Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego -budowa stanowisk szczelnych dla transformatorów mocy oraz transformatorów potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kaliska.


Lubień Kujawski dn.17.12.2012 r.
INW.6733.8.2012
 
 
Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16.11.2012r. (wpływ 19.11.2012 r.) ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Henryka Dudkiewicza zam. przy ul. Żurawia 6, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stanowisk szczelnych dla transformatorów mocy oraz transformatorów potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Lubień w miejscowości Kaliska na działkach nr ewid. 48/10  i 45/2, gm. Lubień Kujawski. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna sołectwa Kaliska.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (17 grudnia 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (17 grudnia 2012, 13:52:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 796