Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/5/2006

 

Lubień Kujawski 12 .06.2006r.

 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 ust. 1 i art. 35a z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 za zm.)
 
Po rozpatrzeniu wniosku z Urzędu z dnia 04.05.2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Krzewie II dz. Nr 42 i 14 km 0,00 ÷ do 2475 km.
 
 
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Krzewie II od KM 0,00 – 2475 km dz. Nr 42 i 14
Przebudowa swym zakresem obejmuje:
Wykonanie jezdni o szerokości korony 6,50 m , szerokości jezdni 4,00 i wykonanie poboczy symetrycznych o szerokości 1,25 m . Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano niweletę, korygującą nierówności terenu.
Zaprojektowano rowy o przepustach w miejscach gdzie istnieje mozliwość odprowadzania wody poza pas drogowy.
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Krzewie gm. Lubień Kujawski
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  
1.      Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jednak oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.
 
2.      Przebieg drogi winien być zaprojektowany w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze
 
3.      Odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia.  
 
4.      Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zredukować w kierunku rolnym. Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
 
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
-         .
        
1.      Przy budowie przedmiotowej drogi dojazdowej należy na stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
 
2.      Należy zapewnić odpowiednie odprowadzanie wód opadowych a terenu drogi gminne – powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi.
 
3.      Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć pełną inwentaryzacje drzewostanu, występującego w obrębie inwestycji  i uzyskać stosowne, ewentualne zezwolenia na niezbędna wycinkę.
 
4.      Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń  wodnych (budowa, przebudowa rowu przydrożnego).
 
 
Uzasadnienie
 
 
1.Wnioskiem z dnia 20.03.2006r.  z Urzędu wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi gminnej w miejscowości Krzewie II dz. Nr 42 i 14.
 
2.Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym miejscu – Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubieniu Kujawskim.
 
 
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633/37/2006r z dnia 11.05.2006r.
 Stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie NNZ-42-11-08/2006r z dnia 21.04.2006r.
 
stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 21.04.2006r.
PPIS – dnia 21.04.2006r.
 
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływanie na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 12.05 2006r. organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w 26.05.2006r.
 
7. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą
 
Powiatu postanowieniem z dnia 31.05.2006r.r. PPIS postanowieniem z dnia 29.05.2006r.NNZ-42-11-08/3000/2006r
 
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty –
dnia 08.06.2006r.., postanowienie PPIS – dnia 06.06.2006r.
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III,
 
 
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy o Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:

2. a/a  
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (12 czerwca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (14 czerwca 2006, 12:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124