Postanowienie w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  
Lubień Kujawski 14.06.2006r.
   OŚB-12/2006
 
 
 
Postanowienie
w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), uwzględniając wymagania , o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowienie z dnia 05.06.2006r.OŚB-7633-45/06.
PPIS we Włocławku – postanowienie z dnia 05.06.2006r. NZ-42-11-19/2961.
 
Postanawiam  

Uznać za wymagalny raport dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie czterech sztuk elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej 250 kW  każda, z linią napowietrzno-kablową średniego napięcia  w miejscowości Rzeżewo (dz. Nr 61/2), gmina Lubień Kujawski przez ENERGIA s.c. M. Molewski, D. Deicki, M. Sałacińska, P. Seklecki, G. Szczęsny, Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kujawski. Zakres raportu planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 52 Prawa Ochrony Środowiska.  

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia winien być wykonany zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).  
Uzasadnienie  
 
1.Wnioskim z dnia 25.05.2006 inwestor ENERGIA S.C.M. Molewski, D. Deicki, M.  Sałacińska, P. Seklecki, G. Szczęsny Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kujawski zwróciła się o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dołączając wymienione w art. 49 ust. 3 informację o przedsięwzięciu.
 
2.Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 46 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).
 
 
 
3.Zgodnie z art. 49 ust 5 ustawy  Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeby sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starosty Powiatowego we Włocławku oraz PPIS we Włocławku.
 
4.Organy te wydały postanowienia:
Starostwo {Powiatowe we Włocławku – postanowienie z dnia 05.06.2006r, sygn.OŚB-7633/45/2006
PPIS we Włocławku – postanowienie z dnia05.06.2006r, sygn.NNZ-42-11/19/2961
 
5.Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia.
 
 
Pouczenie  
Na podstawie art. 49 ust.6 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta w Lubieniu Kujawskim.
 
 
Otrzymują:
1. a/a.
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku
ENERGIA S.C.M. Molewski, D. Deicki, M. Sałacińska, P. Seklecki, G. Szczęsny Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kujawski.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (14 czerwca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (14 czerwca 2006, 12:25:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334